*Blankets Distributions*

Blankets Distributions*

మన ట్రస్ట్ మెంబర్ *హరిప్రసాద్* గారి స్నేహితులు *శ్రీ రాంప్రతాప్* గారి సహాయంతో *రాజ్యలక్ష్మి గారు* *స్వర్ణలేఖ గారు* *దీపిక గారు* 10 బ్లాంకెట్స్ గాంధి ఆసుపత్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో 29 డిసెంబర్ 2021 నాడు పంపిణీ చేశారు

🙏 Thank you so much*Rajya Lakshmi Gaaru**Swarna lekha Gaaru**Devika Gaaru**Sri.Rama Prathap Gaaru**Sri. Hari Prasad Gaaru* for your support, cooperation, participation and Contributions in the above service.